Villkor och betalning

Gällande föräldramedgivande

Om du har ensam vårdnad, gemensam vårdnad eller är skild kan du uppvisa ett intyg om föräldramedgivande när man reser med barn, när ditt barn reser med med en förälder eller annan person än föräldrar och med ett barn som man inte delar efternamn med.

Föräldramedgivandet är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
– resa ensam
– resa med en förälder
– resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikeskansliet med samtycke av:
– en förälder, om denne har ensam vårdnad av barnet
– båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

Föräldramedgivandet är ett intyg som visar att båda föräldrarna har gett sitt medgivande till att barnet får resa utomlands med X angiven person och / eller ensam. Det är föräldrarnas bestämmande rätt till vem man ger denna tillåtelse till.

Om barnet har en vårdnadshavare och inte två, kan vårdnadshavaren ge sitt medgivande ensamt till att barnet får resa utomlands med X angiven person och / eller ensamt.

Tillåtelsen kan bland annat ges till den ene föräldern, annan familjemedlem, vän, kusin, lärare, m.m. Eller för att resa ensam.

För att föräldramedgivandet skall kunna skickas till er måste ni fylla i samtliga uppgifter. Bild/kopia på båda föräldern / föräldrarnas pass / ID måste bifogas.

Formuläret är utformat på svenska men föräldramedgivandet ges ut på engelska för att samtliga flygbolag, tullar och länder i världen skall kunna avläsa föräldramedgivandet. Efter att ni har fyllt i formuläret och betalat tar det upp till fyra arbetsdagar innan Utrikeskansliet har gjort i ordning handlingarna för utskick via e-post. När ni har fått handlingarna behöver föräldern / föräldrarna fylla i sina namnteckningar. Samt måste två personer bevittna föräldern / föräldrarnas namnteckningar. Vittnen behöver endast fylla i sitt namn och en namnteckning. Det är inget krav på att vittnen måste vara svenska medborgare.

Vem som helst som är över 18 år gammal får bevittna föräldrarnas namnteckningar enligt lag (1946:805).

Det är upp till resande att kontrollera om ett föräldramedgivande krävs. Även om ett krav inte finns kan ett föräldramedgivande vara bra för att utesluta misstankar. Vi hjälper till med ett föräldramedgivande på efterfrågan och som en säkerhetsåtgärd som önskas av resande. Utrikeskansliet kan inte ansvara för om länder accepterar Utrikeskansliets föräldramedgivande vid inresa eller utresa. Det är upp till resande att kontrollera om landet man ska resa till godkänner föräldramedgivandet som utges av Utrikeskansliet.

Pris för föräldramedgivande är 650 kronor. När föräldramedgivandet väl har skickats av Utrikeskansliet och när Utrikeskansliet har börjat arbeta med ärendet gäller inte ångerrätten och Utrikeskansliet betalar inte tillbaka avgiften. Föräldramedgivandet gäller endast per ett barn.

Barn under 12 år som ska resa ensamma:
I princip samtliga flygbolag kräver att intyg fylls i separat på avreseflygplatsen. Vårdnadshavare ska då vid incheckningen skriftligen presentera namn, adress och telefonnummer på den person som skall möta upp barnet på destinationen. Den mötande personen måste kunna identifiera sig med giltigt körkort pass/legitimation. Målsman måste stanna kvar tills planet har lyft. Kostnader för detta kan förekomma. Det ligger på vårdnadshavarens ansvar att kontrollera detta.

Adress: Trondheimsgatan 5, 164 32 Kista. E-post: kontakt@utrikeskansliet.se, Telefon: 070 – 481 81 84

Gällande beställning av blankett för Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75

Utrikeskansliet hjälper kunder att fylla i blanketten, ett s.k. Schengenintyg digitalt, ”Intyg för medförande av narkotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75″. Utrikeskansliet använder sig av blankett från Läkemedelsverket. Tjänsten Utrikeskansliet erbjuder är i sig att fylla i blanketten digitalt med de uppgifter kunden har lämnat och sedan skicka blanketten digitalt till kundens e-postadress.

Om kunden måste ta med sig flera förordnade läkemedel måste separata beställningar av ifyllda blanketter göras.

Kunden måste själv skriva ut intyget efter att Utrikeskansliet har fyllt i blanketten digital för att ta den vidare till ett Apotek för stämpel och underskrift och detta är avgiftsfritt hos Apoteken. Intyget måste vara stämplat och underskrivet av ett apotek för att vara giltigt.

Recept eller läkemedelsförpackning med apoteksetikett, samt pass (eller annan legitimationshandling vid resa inom Norden) måste tas med till apoteket.

Utrikeskansliet kan aldrig bestyrka ett intyg. Det åligger den som reser inom Schengenområdet att vid kontroll kunna uppvisa ett Schengenintyg. Utrikeskansliet utfärdar aldrig ett Schengenintyg utan hjälper enbart till med att fylla i ett digitalt.

Det är apoteken som utfärdar Schengenintyg och om apoteket inte kan utfärda ett Schengenintyg, på grund av t.ex. okänd förskrivare eller att annan obligatorisk uppgift saknas, reser kunden på eget ansvar utan Schengenintyg. Om inget Schengenintyg kan utfärdas rekommenderas resenären att ta med sig läkemedlet i originalförpackning med apoteksetiketten kvar och receptet (om det finns kvar). Möjligen kan resenären också be sin läkare om ett intyg för att styrka behovet av läkemedlet.

Om kunden hos Utrikeskansliet anger sådana uppgifter som är felaktiga, bristfälliga eller ofullständiga som gör att det senare inte går att utfärda av apoteken ansvarar inte Utrikeskansliet för detta. En återbetalning kan inte göras till kund om kunden har angett felaktiga uppgifter.

Avgiften för varje “Schengenintyg” Utrikeskansliet fyller i digitalt är 75 SEK. Vilket motsvara 75 SEK för varje läkemedel kunden vill ta med sig.

Adress: Trondheimsgatan 5, 164 32 Kista. E-post: kontakt@utrikeskansliet.se, Telefon: 070 – 481 81 84

Gällande beställning: lagring av passkopia

Utrikeskansliet hjälper kunder att spara sin passkopia digitalt. Detta gör utrikeskansliet i sitt eget IT-moln. Tjänsten Utrikeskansliet erbjuder är i sig att att kunden när som helst under sin reseperiod kan begära att få ut sin passkopia som Utrikeskansliet sparar. Lagrade uppgifter raderas efter 1 år eller när kunden själv önskar det, exempelvis vid hemkomst från resan.

För kundens säkerhet skickas passkopian aldrig ut till annan e-postadress än som användes vid beställning av tjänsten.

Avgiften för varje lagring av passkopia är 120 SEK.

Adress: Trondheimsgatan 5, 164 32 Kista. E-post: kontakt@utrikeskansliet.se, Telefon: 070 – 481 81 84

Villkor

1. Privat Policy
Vid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras. I samband med registrering och beställning godkänns att Utrikeskansliet.se, med näringsidkares p.nummer: 8601067856 ,hädanefter kallad (”Webbplatsen”) lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund.
Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b (Avtal).
Webbplatsen säljer inga adresslistor eller personuppgifter till tredje part, informationen stannar hos oss.
Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera från första utskicket.
Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Om en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.
Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post, brev eller telefon. Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att Webbplatsen behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.
Våra Backuper sparas i max 30 dagar.
Webbplatsen säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.
2. Allmänt
Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Webbplatsen och Kund.
Webbplatsen tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin hemsida utrikeskansliet.se. Webbplatsens meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Vid e-postkontakt använder Webbplatsen adressen ”kontakt@”, vilken alltid anses komma Kund till del.
3. Avtalsperiod och uppsägning
Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund beställt tjänsten och/eller betalt första fakturan från Webbplatsen. Att ej betala faktura är ej att betrakta som en uppsägning av tjänst. När kund beställer tjänsten och ansöker om ett "föräldramedgivande", finns ingen tvingande betalning. Kund väljer själv om denne vill betala. Vid utebliven betalning skickas inget föräldramedgivande.
4. Avgifter
Betalning erläggs till Webbplatsen i form av Webbplatsens vid var tid gällande avgift. Webbplatsen förbehåller sig rätten att fakturera Kund i förskott. Kund skall omgående meddela Webbplatsen om en faktura anses felaktig.
5. Begränsning av Parternas ansvar
Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i Kunds näringsverksamhet. Webbplatsen ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Webbplatsens kontroll eller som Webbplatsen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses; olyckshändelser, krig, upplopp, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Webbplatsens personal eller ej), fel i annan operatörs nät samt handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida, utländska så som svenska.
6. Kunds ansvar
Kund ansvarar för innehållet i Kunds korrespondens samt andra aktiviteter så som lämnad information Kund utför på Webbplatsen eller i system kopplade till Webbplatsen. Detta ansvar innefattar att tillse att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att lämna information till Webbplatsen.
7. Avstängning
Webbplatsen äger rätt att med omedelbar verkan stänga av en Kund och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter alternativt genom att slutfakturera Kund, om det visar sig att Kund utnyttjat Webbplatsens tjänster på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt innefattar men är ej begränsat till: spridande av information som kan vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. marknadsföring via utskick till e-postadresser (s k spamming/mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Webbplatsen, Webbplatsens system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade system. utnyttjande av Webbplatsens resurser, såsom servrar, linjekapacitet osv som i väsentlig grad överstiger det genomsnittliga utnyttjandet av Webbplatsens kunder.
8. Ändringar av tjänster och avgifter
Webbplatsen äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänster eller avgifterna för tjänster vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser eller annan liknande omständighet utanför Webbplatsens kontroll vilken direkt påverkar tjänsterna och/eller deras kostnader. Webbplatsen förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänster vilka ej påverkar tjänsternas innehåll, utan att underrätta Kund. Vid större ändringar av tjänster eller vid höjning av avgifter skall Kund underrättas på lämpligt sätt innan ändringen träder i kraft. Avgiftssänkning behöver ej aviseras.
9. Personbiträdesavtal/dataskyddspolicy
Webbplatsen värnar skyddet av våra kunders enskilda rättigheter och era personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Vid tecknande av avtal med Webbplatsen godkännes dessa villkor. Webbplatsen är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar och personuppgiftsbiträde för de uppgifter som våra kunder hanterar i de tjänster vi tillhandahåller. Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund, potentiell kund, medarbetare hos kund eller annan relevant person såsom verklig huvudman, behörig företrädare. Denna behandling sker i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning). Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtal, samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service. Detta biträdesavtal ska tolkas i enlighet med – och ha de definitioner som framgår av – dataskyddsförordningen (GDPR).
10. Uppgifter Kund lämnar
Uppgifter som Kund lämnar till Webbplatsen lagras i enlighet med Villkoren. Kund godkänner att samtliga uppgifter som lämnas lagras och registreras för att Webbplatsen skall kunna fullfölja tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen. Om Kund inte längre vill ingå avtal gallras lämnade uppgifter bort med omgående verkan. Uppgifterna som Kund lämnar i enlighet med villkor och dess beställda tjänster sparas fram till den dag Kund begär detta. Uppgifter sparas även för att en del tjänster kräver verifiering fram till ett viss datum och eventuellt en tid efter ett datum, så som ett "hem-resedatum". Verifiering av tjänster Webbplatsen erbjuder för Kunds räkning kan komma att krävas av så väl svenska som utländska myndigheter eller till den person eller aktör Kunden önskar att vi verifierar uppgifterna åt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig är skyldig att efterleva Dataskyddsförordningen, avseende personuppgiftsbehandling och anlitande av biträde. Personuppgiftsansvarig har rätt att styra Personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling och ska härvid meddela de dokumenterade instruktioner som behövs för Personuppgiftsbiträdets behandling.
PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast vidta personuppgiftsbehandling avseende avtalade personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig samt i överensstämmelse med detta biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vid behandling av personuppgifter efterleva vid var tid gällande lag, i synnerhet Dataskyddsförordningen. Därutöver åtar sig Personuppgiftsbiträdet att efterleva föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer avseende tillåten personuppgiftshantering, meddelade av Datainspektionen, relevant EU-organ och svensk lag. Personuppgiftsbiträdet intygar att erforderliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder vidtas avseende personuppgifter, så att behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och skyddar de registrerades rättigheter. Personuppgiftsbiträdet ska enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner rätta, radera eller överlämna felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter utan oskäligt dröjsmål i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning).
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Personuppgiftsbiträdet ska vidta och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, utan att ha rätt till särskild ersättning för detta. Personuppgiftsbiträdets säkerhetsåtgärder ska åstadkomma den skyddsnivå som följer av tillämplig lag samt, Dataskyddsförordningen och som i övrigt är lämplig med beaktande av tekniska möjligheter, kostnad för genomförande, särskilda risker med behandlingen och i vilken utsträckning de behandlade personuppgifterna är, eller sannolikt kan uppfattas som, känsliga. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs på ett sätt som i övrigt säkerställer adekvat informationssäkerhet. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda, konsulter och övriga som Personuppgiftsbiträdet svarar för och som behandlar eller har åtkomst till personuppgifterna är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med instruktioner från Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdets tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader, personuppgiftsbehandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, inkluderat risker för fysiska personer rättigheter och friheter av varierande allvar och sannolikhetsgrad, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till risk. Personuppgiftsbiträdets genomförande av säkerhetsåtgärder ska när så är lämpligt inbegripa pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, förmåga att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos systemen och tjänster för behandling samt förmågan att återställa tillgänglighet och tillgång till personuppgifter i rimlig tid vid fysisk eller teknisk incident och förfarande för regelbunden testning, undersökning och utvärdering av effektiviteten hos säkerhetsåtgärderna. Vid bedömning av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till risk för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller till obehörigt röjande eller åtkomst till personuppgifterna.
INCIDENTER
Personuppgiftsbiträdet ska vid konstaterad eller misstänkt säkerhetsincident, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, ändring eller annan otillåten påverkan avseende personuppgifterna omedelbart undersöka incidenten, vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda densamma och för att förhindra upprepning samt informera den Personuppgiftsansvarige genom att tillhandahålla Incidentrapport. En Incidentrapport ska innehålla beskrivning av incidentens art, kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, beskrivning av sannolika konsekvenser till följd av incidenten och en åtgärdsplan, om lämpligt inbegripet åtgärder för att mildra potentiella negativa effekter. Därtill ska incidentrapport innehålla kontaktuppgift för dataskyddsombud eller andra kontaktpunkter för erhållande av ytterligare information om incidenten.
ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART
Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredje man och får heller inte lämna ut information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man, utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande av den Personuppgiftsansvarige.
UNDERLEVERANTÖRER (UNDERBITRÄDEN)
Webbplatsen förbinder sig att endast samarbeta/använda underleverantörer/underbiträden vars hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning)
INSYN
I syfte att säkerställa upprätthållandet av lämplig säkerhetsnivå och efterlevnad av detta biträdesavtal, har Personuppgiftsansvarig rätt till erforderlig insyn i de delar av Personuppgiftsbiträdets organisation och system som relaterar till personuppgiftsbehandlingen.
SÄRSKILD ERSÄTTNING
Personuppgiftsbiträdet har inte rätt till särskild ersättning för fullgörandet av ansvar och skyldigheter enligt detta biträdesavtal eller för att följa de instruktioner avseende personuppgiftsbehandling som meddelas av den Personuppgiftsansvarige, annat än då det framgår av skriftlig överenskommelse.
ANSVAR FÖR SKADA
Om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter eller underlåtenhet därvid, i strid med detta biträdesavtal eller med instruktion från Personuppgiftsansvarig, åsamkar Personuppgiftsansvarig skada, ska sådan skada ersättas av Personuppgiftsbiträdet.
AVTALSTID
Detta avtal gäller från datum för underskrift av avtal och så länge Personuppgiftsbiträdet lagrar eller på annat sätt vidtar personuppgiftsbehandling för den Personuppgiftsansvariges räkning. Vid biträdesavtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet enligt den Personuppgiftsansvariges instruktion radera eller återlämna all data innehållandes personuppgifter, på samtliga media varpå personuppgifter fixerats, samt därefter radera eventuella kopior i enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning)
TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
Artikel 28 EU allmän dataskyddsförordning och/eller Svensk rätt tillämpas på avtalet.
TVIST
Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.