Allmänna säkerhetsläget

Togo är generellt sett ett tryggt resmål. Man bör dock alltid vara försiktigt och uppmärksam på sin omgivning samt bör följa nyheterna i radio, TV och Internet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Uppgifter finns om rån mot utlänningar i och omkring huvudstaden Lomé.

Det finns risk för att den pågående konflikten i Mali kommer att föranleda vedergällningsattacker i de länder som deltar i insatsen där och medborgare i sådana länder.

Terrorism

Någon information att Togo är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Någon information att Togo är särskilt hotat av naturkatastrofer i någon större utsträckning föreligger inte.

Visumregler

UD svarar inte på frågor om visum till Togo. För frågor och information om visumregler kontakta Togos ambassad i Berlin.

Information om visering ges av
Togos ambassad i Berlin
Tel: + 49 30 4990 8968
Fax: + 49 30 4990 8967
E-post: Bbotschafttogo@web.de
http://ambatogoberlin.de/

Visum måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Togo. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Togo och kan leda till fängelse.

Inför en resa bör varje resenär kontrollera att han eller hon har ett fullgott vaccinationsskydd.

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Togo och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Lomé som i andra städer. Så kallade car-jackings förekommer och på grund av främst dåligt underhållet vägnät bör bilfärder utanför städerna inte företas under dygnets mörka timmar.

Rån, stölder och annan kriminalitet mot utlänningar förekommer och vissa områden i Lomé som gränsen mot Ghana, Grand Marché och stadsstranden är speciellt utsatta.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten.

Hälso- och sjukvård

Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan avresan till Togo.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder brist på många mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Togo att vara väl informerade om förhållandena i landet och rådande situationer. Respektera lokala lagar och sedvänjor.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det kan föreligga risk för kriminella aktiviteter, Rån och ficktjuveri förekommer frevent. Aktsamhet bör iakttas.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Vägarna är dåligt underhållna och djupa gropar uppstår vid häftiga slagregn. Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdiciplinen. Olycksfrekvensen är hög.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man åker till Togo.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden också kontakta försäkringsbolaget larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svenska mått.

Övriga upplysningar

Kontaktinformation
Det finns ingen svensk ambassad i Togo, då ambassadören finns i Stockholm.

Kontakta annan EU-ambassad belägen i Lomé, exempelvis Tysklands ambassad.

Den tyska ambassaden i Lomé nås på tel: +228 221 23 70/38
den franska ambassaden på tel: +228 223 46 00.

Internetbedrägerier
Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på Internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Ambassaden får e-post varje vecka från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Ingen svensk diplomatisk närvaro i landet
Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.