Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Sierra Leone har förbättrats betydligt sedan inbördeskriget slutade 2002.

Svenskar som uppehåller sig i landet uppmanas dock att hålla sig uppdaterade om det allmänna säkerhetsläget genom nyhetsuppdatering och lokala myndigheters råd och rekommendationer. Man bör undvika folksamlingar och demonstrationer, eftersom dessa kan snabbt bli våldsamma, samt iaktta stor försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Som en följd av inbördeskriget är fortfarande infrastrukturen dålig, framförallt i landets västra delar. Det bör också uppmärksammas att inget av de transportalternativ som finns mellan den internationella flygplatsen i Lungi och huvudstaden Freetown är att betrakta som säkra. Resan sker antingen med taxibåt eller med bil via färja. Sjösäkerheten hos båda transportmedlen kan ifrågasättas och vid färjan har brott mot turister förekommit. Svävar- och helikoptertransporterna mellan Lungi och Freetown är inställda.

Man bör vidare låta bli att med bil färdas ensam och, särskilt utanför Freetown, efter mörkrets inbrott. De taxibilar och minibussar som går i linjetrafik bör undvikas av säkerhetsskäl.

Terrorism

Terrorhotet bedöms som lågt i Sierra Leone.

Sierra Leone har deltagit i interventionen i Mali. Det skulle därför kunna finnas risk för vedergällningsattacker mot mål i landet.

I oktober 2013 förekom rykten i sierraleonsk press om en förestående terroristattack på grund av Sierra Leones deltagande i AMISOM i Somalia.

För besökare i Sierra Leone är det viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

I mitten av september 2015 drabbades området kring huvudstaden Freetown av kraftiga regn. Detta ledde till översvämningar.

Drunkningsolyckor har förekommit vid Guineabuktens stränder på grund av starka havsströmmar.

Däremot har Sierra Leone varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och oktober kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

Visumregler

UD svarar inte på frågor om visum till Sierra Leone. För frågor och information om visumregler kontakta Sierras Leones ambassad i London.

Embassy of the Republic of Sierra Leone
Chancery: 41 Eagle Street, Holborn
London WC1 4TL
Tel: +44 20 7404 0140
Fax: +44 20 7430 9862
E-mail: info@slhc-uk.org.uk
Internet: http://www.slhc-uk.org/

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Världshälsoorganisationen, WHO, har deklarerat att utbrottet av ebola i Västafrika inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har det i de drabbade länderna – Guinea, Liberia och Sierra Leone – nu förflutit en period med höjd vaksamhet sedan det senaste fallet med koppling till det ursprungliga utbrottet identifierades. WHO bedömer därför nu att de tre länderna har lyckats med att stoppa smittspridningen kopplat till utbrottet och att man har god kapacitet att hantera eventuella nya utbrott.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Rabies, lassafeber, olika vattenburna sjukdomar, malaria och andra tropiska sjukdomar är vanliga i Sierra Leone. Kolera förekommer i landet och under regntiden är det inte ovanligt med epidemier, särskilt i områden med dåliga sanitära anläggningar. Drick bara kokat vatten och undvik att ha isbitar i drycker. Vattenbrist förekommer i Freetown. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 0,9 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad.
Sjukvården är mycket bristfällig. Var också beredd på att betala för all sjukvård i förskott. Det är viktigt att kontrollera sitt försäkringsskydd inför en resa till Sierra Leone. Vid allvarligare akuta sjukdomsfall blir evakuering med flyg nödvändig. Detta är mycket kostsamt.

Resenärer till Sierra Leone måste kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att de är vaccinerade mot gula febern. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Sierra Leone. Tillförlitlig ambulanstjänst finns inte. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.
Information om Sierra Leone på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Sierra Leone är ett övervägande muslimskt land. Det finns dock en betydande kristen minoritet och det religiösa klimatet är tolerant. Det är likväl är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

För all export av ädelstenar och guld krävs en exportlicens. Straffen för smuggling av mineraler, liksom för narkotikahantering, är stränga och förhållandena i sierraleonska fängelser är besvärliga.

Vid avfärd från flygplatsen Lungi utanför Freetown tas ut en flygplatsskatt på 65 US-dollar som betalas kontant.

Man måste ha tillstånd för att få fotografera regeringsbyggnader, flygplatser, broar och vissa ambassader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den djupa fattigdomen i Sierra Leone är grogrund för kriminalitet. Kriminaliteten är dock knappast högre än i många andra länder i regionen. Det förekommer emellertid olika typer av brott från väskryckningar och småstölder till väpnade överfall och inbrott i bostäder. Det finns också rapporter om vägpirater.

Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer.

Det förekommer att polisen gör ID-kontroller på gatan, och man måste enligt lag kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier
eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster.
Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra
över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl
UD KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.
Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta
en kvinna de träffat via internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar
för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev – inte bara från Nigeria – förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på
Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Lungi. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga.
Korruption är ett allvarligt problem i Sierra Leone. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Om du behöver en polisrapport för att till exempel gentemot ditt försäkringsbolag kunna visa att du utsatts för ett brott tar den sierraleonska polisen ut en avgift om 300 000 leone (knappt 500 kronor) för ett sådant intyg. Gör inbetalningen till ”Sierra Leone Police Revenue Generation Fund Account” vid Bank of Sierra Leone och se till att få ett kvitto. Betala inte direkt till polisen.

HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering. Sexuella relationer mellan män är olagliga i Sierra Leone och kan leda till fängelsestraff. Det finns inget uttryckligt förbud mot sexuella relationer mellan kvinnor, men det förekommer att lesbiska kvinnor utsätts för våldtäkt med det påstådda syftet att ändra deras sexuella läggning.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning. Fordonen är ofta i dåligt skick och många förare har ett mycket offensivt körsätt. Det förekommer vägspärrar på olika håll i landet där trafikanter tvingas betala en summa pengar, men det inträffar också mer våldsamma brott gentemot fordon och trafikanter.

Vägarna i Sierra Leone är ofta dåliga. Särskilt under regnperioden kan det till och med vara svårt att ta sig fram med fyrhjulsdrivna fordon på vissa vägar.

Ínfrastrukturen är dålig också till följd av eftersatt underhåll under inbördeskriget. I augusti 2013 kollapsade till exempel en bro i huvudstaden Freetown och flera personer omkom.

Undvik att färdas i mörker. Risken för olyckor och för att utsättas för brott är större då.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet. Något skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning finns inte i den sierraleonska lagstiftningen.

Kreditkort tas emot vid ett fåtal restauranger och hotell i Freetown. I de få bankomater som finns går det bara att använda Visa-kort. Det finns också anledning att vara försiktig med att använda kreditkort eftersom kortbedrägerier är vanliga. Därför används vanligen kontanter som betalning i landet. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Sierra Leone och det kan vara svårt att få tag i den sierraleonska valutan leone i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Sierra Leone är amerikanska dollar ett bra alternativ.

Engelska är officiellt språk i Sierra Leone, men många talar ett kreolspråk, kri. Dessutom talas flera inhemska språk.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Då Sverige inte har någon ambassad i Sierra Leone är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Freetown för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Sierra Leone, Freetown

Öppettider Måndag-torsdag 12.00-15.00

Honorärkonsul: Arne Birger Johansen
Sekreterare: Fatmata Fofana

Adress: 1, Betts Street
Clinetown
Freetown
Sierra Leone

Postadress: Consulate of Sweden
P.O. Box 592
Freetown
Sierra Leone

Tel: +232 22 3023 2232
+232 76 801 499
E-post: arne.johansen@hcafrica.com
fatmata.kamara@hcafrica.com