Allmänna säkerhetsläget

Nicaragua är relativt sett ett av de säkrare länderna i den centralamerikanska regionen, men kriminaliteten är ändå högre än i de flesta europeiska länder. Våldsbrott mot turister samt rån och stöld av pengar och pass förekommer. Särskilt utsatta är huvudstaden Managua samt departementen Siuna, Rosita och Bonanza.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg.

Läs mer om Terrorism och turism

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under regnperioden, som infaller mellan maj och november, kan Nicaragua drabbas av tropiska stormar och orkaner samt kraftig nederbörd som kan medföra översvämningar och jordskred. Resenärer uppmanas iaktta försiktighet vid resa i drabbade områden samt hålla sig väl informerade om framkomligheten på vägarna i landet. Aktuell väderinformation kan hittas via tex. World Meteorological Organisation.

Nicaraguas räddningstjänst

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) är den statliga organisation som samordnar arbetet med katastrofhantering, räddning och förebyggande åtgärder mellan brandkåren, polisen, ambulansen och en stor mängd myndigheter.

Visumregler

Svenska medborgare behöver inte visum för vistelse kortare än tre månader. Pass måste ha minst sex månaders kvarvarande giltighetstid vid inresa i Nicaragua. För mer detaljerad information rörande inresebestämmelser, kontakta Nicaraguas migrationsmyndighet. Det är resenärens ansvar att tillse att inresa och uppehälle i Nicaragua sker i enlighet med rådande bestämmelser.

Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

Privat sjukvård i huvudstaden Managua håller hög standard för rutinåtgärder. Den är dock relativt dyr, varför det är viktigt att ha god reseförsäkring. Tillgången till specialistsjukvård är begränsad. Tillgången till sjukvård med godtagbar standard utanför Managua är begränsad. I huvudstaden kan Hospital Metropolitano nämnas:

Hospital Metropolitano
Km. 9 3/4 Carretera Masaya 250 mts. al oeste
Tel. (+505) 2255 6900 Fax. (+505) 2255 6901
Epost: info@metropolitano.com.ni

Vårdguiden/1177:s råd inför resa till Nicaragua.

Zikavirus förekommer i Nicaragua

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de nicaraguanska fängelserna är inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Följande råd till den som besöker Nicaragua:

- Var ständigt uppmärksam på vad som sker i din omgivning.
- Undvik att exponera smycken, kamera, mobiltelefon och andra värdesaker
- Var mentalt förberedd på att du kan råka ut för stöld/rån. Gör inte motstånd och följ aldrig efter rånare/ficktjuvar. Vapen förekommer och motstånd från offret kan få mycket olyckliga konsekvenser.
- Förvara pass, kontokort och andra värdeföremål på säkert ställe. Tag istället med en passkopia för identifiering. Utfärdande av provisoriskt pass kostar 1600 SEK. Om du reser med provisoriskt pass via USA krävs dessutom visering.
- Undvik trängsel och folksamlingar. Lyssna på lokala radiostationer eller informera dig t.ex. av hotellpersonal för att ej hamna i större protestaktioner, blockader eller demonstrationer.
- Resenärer bör iaktta försiktighet vid vistelse i områdena Siuna, Rosita och Bonanza samt i de autonoma regionerna vid atlantkusten där det har rapporterats att beväpnade gäng opererar.
- Flera kreditkortsbedrägerier har rapporterats, iakttag aktsamhet.

- Managua: Försiktighet bör vidtas vid turistområdet kring katedralen samt vid bussterminalen eftersom ett ökande antal rån och överfall har rapporterats. Undvik att promenera i huvudstaden efter mörkrets inbrott. Antalet rån mot turister i taxibilar har ökat varför taxi i möjligaste mån bör telefonbeställas (tex. företaget "Cooperativa 25 de febrero", tel. 2222 4728/5218), eller anlitas vid större hotell.
Viktiga telefonnummer i Nicaragua

128 el (+505) 2265-2081/2244-3180 Cruz Roja/Ambulans

118 el (+505) 2249-5714 Polis

101 Turistpolis

115 el 120 el (+505)2228-1103 Brandkår

(+505) 2280-9910 SINAPRED (nationell kris-och beredskapsinstitution http://www.sinapred.gob.ni/

Trafiksäkerhet

Resor på landsbygden bör ej ske efter mörkrets inbrott. Påbörja resan i god tid och res endast på huvudvägar. Håll alltid bildörrarna låsta och rutorna stängda.

Resor med billiga "lokala" bussar innebär ökad trafiksäkerhetsrisk. Iakttag försiktighet vid färd med lokala bussar, flera fall av stölder på lokalbussar har rapporterats. Välj, om möjligt, de större och mer väletablerade bussbolagen.

Försäkringsskydd

Tänk på att innan resan påbörjas teckna en giltig reseförsäkring eller se över om hemförsäkring omfattar reseskydd som täcker hela utlandsvistelsen.

Övriga upplysningar

Tänk alltid på att underrätta oroliga anhöriga i händelse av att en akut krissituation uppstår i vistelselandet som till exempel naturkatastrof eller större olycka.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Managua, Nicaragua

Honorär generalkonsul: José Evenor Taboada Arana

Adress: Consulado General de Suecia
Taboada & Asociados
Del Hospital Militar,
1 cuadra al Lago,
Residencial Bolonia
Managua
Nicaragua

Tel: +505 2254 5454
Fax: +505 2254 5295
E-post: consuladodesuecia.managua@gmail.com