Allmänna säkerhetsläget

Nauru är en liten önation i södra Stilla Havet belägen cirka 40 km från ekvatorn. Landet utgörs av en korallö av vulkaniskt ursprung och är ett av världens minsta både sett till befolkning och yta.

Landet har strax över 10.000 invånare spridda över en yta på 21 kvadratkilometer. En viktig inkomstkälla för landet är fosfatutvinning och försäljning av fiskelicenser. Det finns ingen odlingsbar mark och den enda jordbruksprodukten som exporteras är kokosnötter. Det finns två hotellanläggningar som erbjuder boende, konferens, restauranger och aktiviteter.

Den politiska situationen i landet är osäker sedan ett par år tillbaka med många regeringsskiften på kort tid. Dessa skiften har dock skett fredligt och med stöd av parlamentet.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Canberra i Australien.

Terrorism

Terrorism är globalt förekommande och normal försiktighet bör iakttas även i Nauru. Hotet om terrorism bedöms dock som lågt.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Nauru är beläget i ett mycket lugnt seismiskt område men omges av den så kallade ”Pacific ring of fire”. Detta innebär att kraftiga jordskalv i andra delar av Stilla Havsområdet kan ge upphov till tsunamivågor som i värsta fall kan drabba även Nauru.

Vidare innebär landets närhet till ekvatorn att landet ligger utanför det bälte av länder som årligen drabbas av tropiska cykloner. Trots detta drabbas landet emellanåt av stormar men dessa ger sällan upphov till större skador på vare sig människor eller egendom. Kraftigare stormar inträffar oftare under perioden november till april.

Nauru drabbas periodvis av allvarlig torka och under dessa perioder råder vanligtvis vattenrestriktioner.

Visumregler

För information om visumregler kontakta Naurus generalkonsulat i Brisbane, Australien via email: nauru.consulate@brisbane.gov.nr eller ring +61 7 3220 3040.

Passet bör ha en giltighetstid på minst tre månader vid inresa i Nauru.

Hälso- och sjukvård

Nauru har två sjukhus som kan erbjuda skaplig hälso- och sjukvård vid rutinfall. Vid mer komplicerade eller akuta fall kan det krävas att patienten måste ta sig till annat land för vård. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker en eventuell evakuering.

Läkare och sjukhus kräver ofta omedelbar, kontant betalning för att ge vård. Det kan även tillfälligt uppstå brist på vissa mediciner.

Vattenburna sjukdomar (inklusive hepatit, tyfoidfeber, tuberkulos och mässling) är vanligt förekommande i Nauru. Det är rekommenderat att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Denguefeber förekommer i Nauru. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via moskitbett, och förebyggande åtgärder mot moskitbett rekommenderas. Vaccinering mot tyfoidfeber rekommenderas. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Virusinfektionen zika

Fall av virusinfektionen zika har under 2015 och 2016 rapporterats från bland annat Oceanien.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida sprids zikaviruset med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Resenärer bör vidta åtgärder för att undvika insektsbett för att minska risken för zikainfektion och andra myggburna sjukdomar. Liksom för andra sjukdomar som sprids av myggor kan man skydda sig mot zikavirusinfektion med myggmedel och heltäckande kläder.

För mer information se följande länkar;

Folkhälsomyndigheten

European Centre for Disease Prevention and Control

American Health Organization

Mer information finns här:
1177 Vårdguiden Nauru

Det finns inga tryckkammare i Nauru och allvarliga fall dykarsjuka måste evakueras till Suva i Fiji eller Brisbane i Australien till en mycket hög kostnad. Kontrollera så att reseförsäkringen täcker detta.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar.

Homosexualitet är tekniskt sett olagligt och det kan ibland hända att homosexuella par arresteras. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån. Klädsel och uppförande i landet följer en konservativ standard.

Nauru tillämpar strikta regler för införsel av livsmedel, djur och pornografiskt material.

Det anses direkt oartigt att peka.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är generellt sett låg i Nauru även om viss mindre allvarlig brottslighet förekommer. Lämna aldrig värdesaker utan uppsikt och använd säkerhetsskåp i den mån det finns tillgängligt.

Köp av piratkopierade varor kan medföra straff såväl i andra länder som i Nauru.

Trafiksäkerhet

Vägnätet i Nauru är relativt outbyggt. Det finns en asfalterad ringled runt ön men i övrigt är vägarna oasfalterade. Nauru tillämpar vänstertrafik.

Det finns ingen organiserad vägassistans även om det finns ett flertal mekaniker och bilverkstäder.

Fotgängare och djur på vägbanan utgör en risk vid nattkörning.

Försäkringsskydd

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Resor till och från Nauru är begränsade med ett fåtal kommersiella flygningar varje vecka. Transporter kan också bli inställda på grund av väder eller politiska oroligheter.

Övriga upplysningar

Nödnumren i Nauru är 110 till polis, 111 till ambulanssjukvård och 112 till brandkåren.

Den allmänna valutan i Nauru är den australiska dollarn. Möjlighet till betalning med kreditkort är mycket begränsad i landet. Landet har en uttagsautomat och denna har ofta slut på kontanter. Se därför till att ta med tillräckliga kontanta betalningsmedel.

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Svenska konsulat

Nauru har ingen svensk ambassad och inget svenskt konsulat. Närmaste konsulat ligger i Australien, Brisbane.

Brisbane (Queensland)

Honorärkonsul: Nigel Chamier
Honorär vicekonsul: Helena Fitzpatrick

Adress: Level 5, 241 Adelaide Street
Brisbane QLD 4000

Postadress: Consulate of Sweden
GPO Box 3248
Brisbane, QLD 4001

Tel: +61-7-3229 4515
Fax: +61-7-3229 4588
E-post: swedishconsul@nacinvestments.com.au