Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla icke nödvändiga resor till Guinea.

Aktuella händelser

Den 11 oktober 2015 ägde presidentval rum i Guinea. Oroligheter förekom i samband med valet bland annat i huvudstaden Conakry och kan fortfarande ibland förekomma.

Eventuella svenskar i landet uppmanas att undvika folksamlingar och att följa lokal nyhetsrapportering.

FN:s världshälsoorganisation (WHO) har deklarerat Guinea som ebolafritt. Det är dock tänkbart att enstaka fall av sjukdomen kan återkomma i framtiden.

Allmänna säkerhetsläget

Situationen i Guinea blev stabilare efter att den förste demokratiskt valde presidenten i landets historia, Alpha Condé, tillträtt i december 2010.

Den 28 september 2013 genomfördes de parlamentsval som flera gånger skjutits upp sedan juni 2011. Trots anklagelser om valfusk från oppositionen och påvisade brister från internationella observatörer intog i stort sett hela parlamentet sina platser i januari 2014 och en ny regering tillträdde. Ytterligare en viktig etapp i övergången mot demokrati hade därmed avverkats och landet synes därefter ha gått in i en lugnare fas.

Sedan parlamentet installerats förefaller situationen blivit lugnare. Inför parlamentsvalet dödades dock flera människor i sammanstötningar mellan demonstranter och ordningsmakt. Även efter valet ägde kravaller rum och dödsoffer krävdes. Våldsamma demonstrationer eller sammandrabbningar kan inte uteslutas. Det bör noteras att även demonstrationer som ursprungligen är fredliga kan urarta och övergå i plundringar och vandaliseringar och våldsamma sammanstötningar med ordningsmakten.

I juli 2013 dödades närmare hundra människor i vad som betecknats som etniskt våld i de sydöstra delarna av Guinea. Åtskilliga skadades och vandaliseringen var omfattande.

Ebolautbrottet har lett till spänningar och viss social oro i landet som ibland övergått i våldsamheter. Den 13 april 2015 utbröt oroligheter i Conakry.

Svenskar som uppehåller sig i landet uppmanas att hålla sig uppdaterade om det allmänna säkerhetsläget genom nyhetsrapportering och lokala myndigheters råd och rekommendationer. Man bör även undvika folksamlingar och demonstrationer – dessa kan snabbt bli våldsamma – samt iaktta stor försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Terrorism

Inget särskilt terroristhot bedöms finnas.

Skulle ett terrordåd inträffa bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Man bör vara försiktig vid bad efter Guineabuktens stränder. Havsströmmarna är starka, även nära land.

Däremot har Guinea varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och november kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

Visumregler

För frågor och information om visumregler kontakta Guineas ambassad i Berlin.

Embassy of the Republic of Guinea
Chancery: Jägerstrasse 67-69
DE-10117 Berlin
Tel: +49 30 200 743 30
Fax: +49 30 200 743 333
E-mail: info@amba-guinee.de

Läs mer om medborgarskap på regeringen.se

Hälso- och sjukvård

Världshälsoorganisationen, WHO, har deklarerat att utbrottet av ebola i Västafrika inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har det i de drabbade länderna – Guinea, Liberia och Sierra Leone – nu förflutit en period med höjd vaksamhet sedan det senaste fallet med koppling till det ursprungliga utbrottet identifierades. WHO bedömer därför nu att de tre länderna har lyckats med att stoppa smittspridningen kopplat till utbrottet och att man har god kapacitet att hantera eventuella nya utbrott.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Sjukvården i såväl Conakry som i övriga landet är i allmänhet bristfällig. Det råder brist på läkemedel och det går inte att räkna med att medicinsk utrustning är steriliserad. Var också beredd på att betala för all sjukvård i förväg. Vid allvarliga fall blir evakuering till Europa nödvändig. Detta är mycket kostsamt Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför en resa till Guinea.

När du reser in i Guinea måste du visa upp ett intyg att du är vaccinerad mot gula febern (så kallat Gult kort). Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet. I början av 2014 rapporterade de guineanska hälsovårdsmyndigheterna att en mässlingsepidemi brutit ut i Conakry.

Något nödtelefonnummer motsvarande 112 finns inte i Guinea. Det finns bara en ambulans i staden. Endast privata kliniker kan kontaktas per telefon, en av dem, Clinique Pasteur har telefonnummer +224 – 30430074.

1177 Vårdguiden har ingen särskild landinformation om Guinea, men allmänna råd inför resan finns på:

Reseråd och vaccinationer 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt at respektera lokala lagar och sedvänjor. Var särskilt försiktig med att fotografera människor utan deras tillstånd. Låt också bli att fotografera eller filma polis och militär liksom strategiska byggnader och installationer.

När du lämnar Guinea får du inte ha med dig mer än 100 000 i kontanter i guineanska franc (motsvarar knappt 100 kronor) eller mer än 5 000 i dollar.

För all export av ädelstenar och guld krävs en exportlicens. Straffen för smuggling av mineraler, liksom för narkotikahantering, är stränga och förhållandena i guineanska fängelser är besvärliga. Häktningstiderna i väntan på rättegång är dessutom långa.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminalitet förekommer särskilt i Conakry. Turister ses ofta som lukrativa mål. Det kan röra sig om olika typer av brott från väskryckning till väpnade överfall och rån eller inbrott. Undvik att promenera utomhus efter mörkrets inbrott.
Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt. Du måste alltid kunna legitimera dig i Guinea. Guineansk polis accepterar att du istället för passet bär en kopia av de viktiga sidorna i passet om kopian är attesterad av guineansk polis.
Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier
eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl UD-KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte. Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev – inte bara från Nigeria – förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna. Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Conakry. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga.
Korruption är ett allvarligt problem i Guinea. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.
Sexuella relationer mellan personer av samma kön är förbjudna i guineansk lag och kan medföra fängelsestraff på upp till tre år och böter på upp till en miljon guineanska franc (cirka tusen kronor).
Det finns inget särskilt nödnummer för att komma i kontakt med polisen.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning. Många förare kör vårdslöst och fordonen är ofta i dåligt skick. Det gäller även taxibilar och minibussar. Vid bättre hotell kan man hyra bil med chaufför.

Vägspärrar som bemannas av civila eller personer i uniform förekommer över hela landet och är vanligast under natten. Det förekommer att trafikanter blir bestulna eller utsatta för utpressning i dessa kontroller. Särskilt på landsbygden är det inte ovanligt att fordon saknar lyse även vid mörkerkörning. Undvik att färdas i bil särskilt på landsbygden då det är mörkt.

Vägnätet är dåligt och många vägar saknar permanent beläggning. Särskilt under regnperioden (juli-september) kan det vara mycket svårt att ta sig fram även med fyrhjulsdrivna fordon.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Särskilt med hänsyn till att UD avråder från alla resor till landet är det viktigt att undersöka att du har ett fullgott försäkringsskydd.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet.

Möjligheterna att betala med kort är begränsade och ett fåtal bankomater finns. Vanligtvis betalar man med kontanter. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Guinea och det kan vara svårt att få tag i guineanska franc i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Guinea är dollar eller euro att föredra.

Franska är officiellt språk i Guinea och kunskaperna i engelska är fortfarande begränsade. Särskilt på landsbygden kan du inte ens räkna med att alla talar franska. Då Sverige inte har någon ambassad i Guinea är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Eventuella svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Conakry för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Guinea, Conakry

Öppettider: Måndag-onsdag 9.00-12.00.

Honorärkonsul: Cheick Abdoul Kaba
Assistent: Dalanda Barri

Adress: Sveriges konsulat
Immeuble Daillo & Frères, Pavillon 2, 1er Etage
Rue D1536, Blvd de Belle Vue
DIXINN
Conakry

Postadress: Consulat de Suède
BP 4517 Conakry
Guinée

Tel: +224 657-17-00-17
E-post: conakry.swecons@gmail.com