Avrådan

Avrådan från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till de sydvästliga regionerna Dix-Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Moyen-Cavally och Bas-Sassandra.

Aktuella händelser

Ett antal beväpnade personer utförde under eftermiddagen söndag den 13 mars 2016 en väpnad attack mot hotell i kuststaden Grand Bassam ungefär fyra mil väster om Abidjan. Eventuella svenskar i området uppmanas fortsatt iaktta största försiktighet och följa de lokala myndigheternas instruktioner.

Den 30 oktober 2016 genomförs en folkomröstning om ändringar i landets konstitution. Mot slutet av året kommer parlamentsval att äga rum.

Besökare bör undvika folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig uppdaterade om utvecklingen genom att följa rapportering i medier.

Allmänna säkerhetsläget

Ett antal beväpnade personer utförde under eftermiddagen söndag den 13 mars 2016 en väpnad attack mot hotell i kuststaden Grand Bassam ungefär fyra mil väster om Abidjan. Flera dödsfall krävdes.

Situationen i Elfenbenskusten har successivt stabiliserats sedan våren 2011 då den tidigare presidenten Laurent Gbagbo fängslades efter att ha vägrat erkänna sig besegrad i presidentvalet i november 2010. Landet befinner sig nu i en återuppbyggnadsfas med stark ekonomisk tillväxt efter en längre period av kriser, oroligheter och tidvis inbördeskrig. Internationella investeringar sker och Afrikanska utvecklingsbanken har under 2014 återvänt till sitt säte i Abidjan.

Säkerhetsläget har förbättrats betydligt sedan eftervalskonflikten våren 2011. I den sydvästra delen av landet råder en latent konflikt om landägande. I samband med detta har väpnade incidenter och övergrepp förekommit även efter våren 2011.

Det är inte troligt att landet ska falla tillbaka i det tillstånd av våld som rådde under eftervalskonflikten, men oroligheter kan snabbt uppstå och säkerhetssituationen försämras. Särskild försiktighet bör iakttas vid förflyttning längs vägar ute i landet. Vägpirater förekommer.

Svenskar som befinner sig i landet uppmanas att hålla sig informerade om utvecklingen och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, undvika folksamlingar och demonstrationer samt iaktta försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Terrorism

Det finns ett allmänt terroristhot i Elfenbenskusten. På grund av den franska militära interventionen i Mali och det ivorianska engagemanget i konflikten, kan inte attacker mot såväl inhemska som franska intressen i Elfenbenskusten uteslutas.

Ett antal beväpnade personer utförde under eftermiddagen söndag den 13 mars 2016 en väpnad attack mot hotell i kuststaden Grand Bassam ungefär fyra mil väster om Abidjan. Flera dödsfall krävdes.

Resenärer bör vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Det är också viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Drunkningsolyckor är vanliga vid Guineabuktens stränder. Havsströmmarna är starka, även nära land.

Däremot har Elfenbenskusten varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och november kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

Visumregler

För information om visumregler kontakta Elfenbenskustens honorärkonsulat:

Lars-Göran Andersson
Södra Kungsvägen 173
S-181 61 LIDINGÖ

http://www.consulatcisuede.blogspot.se/
E-post: consulat.ci.suede@gmail.com
Mobil: +46 73 696 41 10

Kontaktuppgifter till Elfenbenskustens ambassad i Danmark:
Embassy of the Republic of Côte d´Ivoire
Chancery: Gersonsvej 8
DK-2900 Hellerup
Tel: +45 39 62 88 21
Tel: +45 39 62 88 22
Fax: +45 39 62 01 62

E-mail: ambaivoire@mail.tele.dk

Webbplats: http://www.danemark.diplomatie.gouv.ci/index.php

Hälso- och sjukvård

Bland hälsorisker bör särskilt nämnas förekomsten av malaria och risken för att smittas av HIV. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 3,4 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad. På senare år har även rapporterats fall av gula febern, kolera och mässling samt i de norra och centrala delarna av landet även meningit. Även denguefeber och andra tropiska sjukdomar förekommer.

Det finns sjukvård av acceptabel standard att tillgå i Abidjan. På landsbygden och i mindre städer är sjukvården vanligtvis betydligt sämre. Vid allvarliga fall blir evakuering till Europa nödvändig. En sådan är mycket kostsam. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför en resa till Elfenbenskusten.

När du reser in i Elfenbenskusten måste du visa upp ett intyg att du är vaccinerad mot gula febern (så kallat Gult kort). Den som inte har ett sådant intyg blir vid inresan tvungen att vaccineras på plats mot en avgift. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Nödtelefonnummer i Elfenbenskusten är 180. Kontakta också snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.

Information om Elfenbenskusten på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Religionen är stark i Elfenbenskusten. Det är viktigt at respektera lokala lagar och sedvänjor.
Elfenbenskusten ingår i UEMOA där CFA-franc är valutan. När du lämnar Elfenbenskusten för att resa till ett land utanför UEMOA-zonen får du ha med dig max 500 000 i CFA-franc (motsvarar ungefär 7 000 svenska kronor).

Det är förbjudet att fotografera platser som kan anses vara säkerhetsmässigt känsliga, till exempel militäranläggningar, radio- och TV-stationer, presidentpalatset, flygplatser samt de båda broar som förbinder Abidjans centrum, Plateau, med området där den internationella flygplatsen ligger.

Innehav, användning och smuggling av illegala droger straffas hårt i Elfenbenskusten. Förövare kan förvänta sig långvariga fängelsestraff och dryga böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har minskat i Elfenbenskusten de senaste åren. Den förekommer dock, även i Abidjan, och kan vara våldsam med bilkapningar, beväpnade inbrott och överfall. Ett betydande antal lätta vapen är i omlopp. Det finns också rapporter om vägpirater ute i landet. Undvik att efter mörkrets inbrott promenera eller använda kollektivtrafik i Abidjan och att. färdas med bil ute i landet. Våldsbrott är vanligare då det är mörkt.

Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl UD-KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta en kvinna de träffat via Internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev - inte bara från Nigeria - förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna. Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Korruption är ett allvarligt problem i Elfenbenskusten. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Abidjan. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga.

Det finns inte någon lag som uttryckligen förbjuder sex mellan personer av samma kön, men det är olagligt att öppet visa sin sexualitet om man är homosexuell. Det finns ingen officiell diskriminering baserad på sexuell läggning, men HBTQ-personer, särskilt homosexuella män, utsätts dock för förföljelse. Även polis och gendarmer har deltagit i denna.

Nödnummer till polisen:
+225 31633536 eller
+225 31634503

Det bör dock noteras att polisen ofta saknar resurser att utföra sitt arbete på grund av brist på till exempel vapen, fordon och kommunikationsutrustning.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning liksom attacker av "vägpirater", främst vid större trafikleder ute på landsbygden. Dessutom förekommer såväl officiella som informella vägspärrar på olika håll i landet. Stor försiktighet bör iakttas vid passage av sådana.

Elfenbenskusten har haft ett för västafrikanska förhållanden mycket gott vägnät, men på grund av flera år av kris och inbördeskrig har vägunderhållet allvarligt eftersatts. Betydande infrastrukturinvesteringar pågår på olika håll i landet, inte minst omkring Abidjan, men vägarna är fortfarande på många håll mycket dåliga. Dessutom finns det ett stort antal vägar som saknar permanent beläggning och som ofta blir mycket svårframkomliga under regnperioden. En serie högar med blad eller löv på vägbanan varnar för att en olycka inträffat längre fram.

På de motorvägar som finns bör man vara uppmärksam på att fotgängare ofta vistas på vägbanan.

Undvik att färdas i mörker. Särskilt på landsbygden är det inte ovanligt att fordon saknar lyse.

Taxibilar med taxameter i Abidjan är orange. Det förekommer dock att personer som använder taxi utsätts för brott, särskilt nattetid.

Bussar av varierande standard trafikerar olika delar av landet. Det har på senare år förekommit en del mycket allvarliga trafikolyckor med bussar involverade.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Inför resa till Elfenbenskusten rekommenderas en kontakt med försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot landet. Resenärer rekommenderas alltid att teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Särskilt med hänsyn till att UD avråder från resor till delar av landet är det viktigt att undersöka att du har ett fullgott försäkringsskydd.

Frånvaron av utsänd svensk diplomatisk närvaro i landet innebär begränsade möjligheter att bistå svenskar vid en större krissituation.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Elfenbenskusten, Abidjan

Öppettider 08.00-16.00

Honorärkonsul: Raymond P. Sauhi
Assistent: Antoinette Yapi

Adress: Sveriges konsulat
Quartier France-BASSAM
Abidjan

Postadress: Consulate of Sweden
BP 444 GRAND BASSAM
Abidjan
Cote d´Ivoire

Tel: +225 21 31 25 96
E-post: abidjan.swecons@aviso.ci