Allmänna säkerhetsläget

Resor till de flesta turistområden och orter i Ecuador kan göras utan problem, med iakttagande av sedvanlig försiktighet. Stölder och rån förekommer, särskilt i större städer.

Politiska demonstrationer uppträder sporadiskt över hela landet vilket ibland leder till avspärrningar av vägar på landsbygden. Då det allmänna säkerhetsläget kan förändras hastigt uppmanas resenärer att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen.

Den interna väpnade konflikten i Colombia spiller över på grannländerna. Illegala aktiviteter såsom smuggling av narkotika och lätta vapen samt kidnappningar förekommer i landets norra delar, längs gränsen till Colombia. För information om dagsläget kan ambassaden kontaktas.

Uppmaning till stor försiktighet i landsbygdsområden i regioner som gränsar till Colombia. Gränsstationerna bör i möjligaste mån undvikas. Konsultera ambassaden innan sådana resor planeras.

Terrorism

Risken för terroristdåd bedöms vara låg. Däremot är risken förhöjd i gränsområdena med Colombia på grund av den interna väpnade konflikten som råder i grannlandet.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bergskedjan Anderna sträcker sig igenom Ecuador och utgör en jordbävningsdrabbad riskzon med flera aktiva vulkaner. Massiva regn förekommer i stora delar av landet och orsakar skador bland annat på infrastruktur och gör vägarna svårframkomliga i perioder. Se aktuella händelser för information om vulkanen Tungurahua, nära den populära turistorten Baños.

I spåren av jordbävningen rapporteras stor förödelse utmed kustområdena, främst i Manabí provinsen. Skador på byggnader, infrastruktur och kommunikationer är omfattande. Svenska medborgare i Ecuador uppmanas att följa händelseutvecklingen och information/rekommendationer från lokala myndigheter. Se t.ex. www.gestionderiesgos.gob.ec

Visumregler

För att resa in i Ecuador krävs att passet är giltigt minst i sex månader. En svensk medborgare får normalt stanna som turist i upp till 90 dagar.

Det är resenärens ansvar att tillse att inresan i Ecuador sker i enlighet med bestämmelserna och för senast uppdaterad information samt för information om vilken typ av tillstånd som behövs för besök som inte är turistbesök, tex. den som reser i tjänsten för en organisation, eller företagsbesök vänligen kontakta Ecuadors konsulat i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Malaria, denguefeber, gula febern samt zika förekommer i vissa områden i Ecuador. Resenären bör således vidta åtgärder för att undvika myggbett och tillse att vaccinationsskyddet är aktualiserat.

Besökare till huvudstaden Quito kan behöva några dagar för att vänja sig vid den höga höjden, 2 800 meter över havet.

I de stora städerna finns privata sjukhus och klinker med god standard. Utanför huvudstaden är standarden på hälsovården sämre.

Zika

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikabrott medför hårda och långa fängelsestraff. Den juridiska processen är långsam och förhållandena i de ecuadorianska fängelserna svåra och inte jämförliga med de svenska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Rån och ficktjuvar förekommer allt oftare i hela landet, speciellt i större städer. Resenären rekommenderas därför att inte bära smycken och andra värdesaker synligt samt undvika att medföra större summor i kontanter. Även fall av väpnade överfall och våldtäkter har ökat den senaste tiden. Ambassaden uppmanar resenärer att inte resa på egen hand då risken för rån och överfall ökar.

Ambassaden vill göra resenären uppmärksam på förekomsten av drogen burundanga (scopolamin) som ges via mat, dryck och cigaretter. Den kan också spridas via luften i form av en viftning med en näsduk eller via flygblad. Drogen är mycket snabbverkande och gör den drabbade viljelös och kan även resultera i medvetslöshet varför den används i stor utsträckning vid rån. Resenären bör därför undvika erbjudanden om mat, dryck och cigaretter från främlingar.

Taxiresor bör förbeställas. Hotell och restauranger samt speciella bolag utanför köpcentra är ofta behjälpliga med att beställa taxi från kända bolag.

Inför resan är det viktigt att resenären packar sitt bagage på egen hand och att resenären inte erbjuder sig att forsla varor för okända individers räkning.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Ecuador avviker helt från den svenska och generellt är flyg att föredra för längre resor inom landet då bil eller buss kan vara riskabla. Det är viktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Trafiken i framförallt de större städerna är intensiv, körkortsutbildning i vissa fall bristfällig och vägnätet är underdimensionerat varför trafikolyckor är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd, annars kan separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Övriga upplysningar

Inga för tillfället.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Svenska konsulat

Guayaquil, Ecuador

Besökstider:
måndag-fredag 10.00-13.00 och 15.00-18.00

Konsul: Johanna Bohman Amador de Noboa
Assistent: Irene Rubio

Adress: Km. 6 1/2 Vía Daule
P. O. Box 09-01-1317

Tel: +593 4 225 4111
+593 4 225 8666 ext. 311
Fax: +593 4 225 4159
E-post: consuladosueciaguayaquil@gmail.com

Svenska konsulat

Quito

Besökstider:
måndag-torsdag 09.30-12.30

General Konsul: Ola Ernberg
Assistent: Maria Mercedes Laso

Adress: Calle OE11 61-96 y EO10, Bellavista Alta, Cotocollao, Quito

Tel: +593 2 2298461
E-post: consuladosuecoquito@gmail.com