Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten är hög i Brasilien. Risken för rån och överfall är relativt stor, i synnerhet efter mörkrets inbrott. De senaste månaderna har ett flertal massdemonstrationer ägt rum över hela landet till följd av det politiska läget. Rekommendationer är att resenärer håller sig uppdaterade om var demonstrationerna äger rum och att undvika dessa. Strejker som påverkar transport och säkerhet kan inträffa med kort varsel i hela Brasilien. Dessa är ofta kortvariga, men kan orsaka störningar. Följ lokal media och lokala myndigheters rekommendationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Brasilien bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Regnperioden pågår mellan november och mars i de södra och sydöstra delarna av landet och mellan april och juli i de nordöstra delarna. Häftiga regn, översvämningar och jordskred kan ge störningar i infrastruktur, i synnerhet på landsbygden och i fattiga urbana områden.

Vid bad i havet var uppmärksam på starka undervattensströmmar.

En av Brasiliens värsta miljökatastrof någonsin ägde rum den 5 november i staden Mariana i delstaten Minas Gerais. En damm vid ett järnbrott brast och enorma mängder lervälling innehållande tungmetaller som arsenik, bly och kvicksilver kom ut i floden Doce som förser tre miljoner människor med färskvatten.
Enligt den brasilianska miljömyndigheten Ibama har lervällingen dödat all fisk i floden, och ett naturskyddat område på 900 hektar är numera täckt av en giftig lermassa. Det finns en risk att fisken i havet dör när lervällingen nu nått Atlantkusten.
Vattenförsörjningen i städerna längs floden är avbruten och bristen på färskvatten är som störst i staden Governador Valadares (MG) med en kvarts miljon invånare. Läs mer på den brasilianska regeringens hemsida.

Visumregler

Sedan slutet av år 2012 får svenska medborgare ej längre förlänga ett 90 dagars turistvisum till ytterligare 90 dagars vistelse i Brasilien, dvs. 180 dagar sammanlagt. Sverige finns med på en lista på utrikesministeriets hemsida där det framgår att svenskar bara får vara i landet 90 dagar under en 180 dagars period. Det innebär i praktiken 90 dagar i Brasilien och 90 dagar utanför. Man bör således ha en returbiljett inom en tremånadersperiod om man tänker stanna hela perioden i Brasilien.

Tänk på att vara noga med att spara den blankett som fås på planet och som stämplas av passkontrollanterna vid ankomst till Brasilien. Blanketten ska vid utresa från Brasilien visas upp tillsammans med passet. Om blanketten har försvunnit kan böter utfärdas vid utresan. Det är värt att notera att svenska medborgare som även är brasilianska medborgare måste resa in och ut ur Brasilien på sitt brasilianska pass. De måste alltså alltid ha ett aktuellt brasilianskt pass tillhanda när de reser i Brasilien. Läs mer om dubbelt medborgarskap här.

Om ett barn ska resa ut från Brasilien och barnet har både svenskt och brasiliansk medborgarskap behöver ett formulär fyllas i och skrivas under av båda föräldrarna. Detta formulär heter "formulário padrão de autorização de viagem internacional" och kommer att behövas visas för den Federala Polisen vid utresan ur landet. Ambassaden har även erfarenhet av att detta gäller även om barnet har enbart svenskt pass. Om du fyller i blanketten i Brasilien behöver dokumentet "namnbestyrkas" (reonhecer a firma) på ett "Cartorio" länk med information om vart du hitta ”Cartorio” finns här. Om du behöver fylla i blanketten i Sverige bör du ta kontakt med brasilianska ambassaden i Stockholm. Mer detaljerad information finns på hemsidan för Conselho Nacional de Justiça (CNI) samt i deras informationsbroschyr "viagem de crianças e adolescentes ao exterior". CNI:s blankett "formulário padrão de autorização de viagem internacional" finns här .

Resa först till Brasilien och därefter till andra länder i Sydamerika.

Vi får ofta förfrågningar om det går att resa till Brasilien och därefter till andra sydamerikanska länder och sedan återkomma till Brasilien - och vad som då gäller med 90-dagarsregeln. Dessa frågor hänvisas först och främst till brasilianska ambassaden i Stockholm. Praxis är att man har rätt under en 180 dagars period, resa ut och in, så länge perioden i Brasilien inte överstiger 90-dagar. Se till att ditt pass stämplas när du lämnar och kommer in i landet.

Hälso- och sjukvård

Hälsoläget och de sanitära förhållandena är förhållandevis bra i de stora städerna.
Stort intag av vatten rekommenderas för att undvika uttorkning. Buteljerat vatten kan köpas överallt. Vattenledningsvattnet bör filtreras. Frukt och grönsaker bör sköljas noga. Den hygieniska standarden på restauranger är i allmänhet god. Sallad och skaldjur kan normalt ätas. Tänk på att använda solskydd och hatt mot solen. Offentliga toaletter är ofta välhållna, standarden skiftar dock beroende på region i landet.

Sjukvård
Svenskar i Brasilien har rätt till akutvård på brasilianska offentliga sjukhus. Bra läkare och tandläkare finns, men den offentliga sjukhusvården håller lägre standard än den svenska. Offentliga sjukhus, särskilt i storstäderna, är ofta överfulla. Privata sjukhus accepterar endast patienter som kan framställa bevis på försäkring eller tillräckliga finansiella medel. Vissa tar emot kreditkort. Se till att ha en täckande reseförsäkring och tillgängliga betalningsmedel för att täcka kostnader för eventuella medicinska behandlingar och hemtransport.

Om du behöver akutvård under din vistelse i Brasilien, ring 192 och fråga efter ambulans. Du bör även på en gång kontakta ditt försäkringsbolag.

Sjukdomar
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.
Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.
I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika.
Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset

Antalet fall av dengue har ökat avsevärt i Karibien, Syd- och Centralamerika. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin mot dengue. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs.

För resor ute i landet, särskilt i Amazonas-området, rekommenderas malariaprofylax. De hygieniska förhållandena på landsbygden är sämre än i storstäderna och risk kan finnas för amöbasjukdomar och dysenteri. Fall av chikungunya har bekräftats i Brasilien och sjukdomen, som sprids via myggor, ökar i regionen.

Fall av gula febern rapporteras från delstater i inlandet. Gula febern förekommer däremot sällan i kuststäder eller i Brasilia med omnejd. De som avser resa till inlandet (i synnerhet norra Brasilien) bör kontrollera huruvida vaccinering behövs. Resande från land där gula febern förekommer måste ha giltig vaccinering samt ha med sitt gula kort vid inresa i Brasilien.

Trots att ambassaden bedömer smittrisken för dengue, malaria och gula febern som relativt liten bör man se upp med myggor, särskilt under regnperioden.

Fall av polio har rapporterats och det är därför viktigt att ha ett uppdaterat vaccinationsskydd. Dessutom förekommer även epidemier av meningit och kolera, samt fall av så kallat hantavirus, vilket är dödligt och sprids med skogsråttor.
Beträffande vaccinationer före utresan hänvisas till vaccinationsmottagning.

Lokala lagar och sedvänjor

Narkotikasmuggling är ett allvarligt brott i Brasilien som medför långa fängelsestraff som måste avtjänas i Brasilien. Hela straffet avtjänas i Brasilien då Sverige inte har något bilateralt avtal om strafföverföring med Brasilien.

Sexuell exploatering av barn straffas mycket hårt i Brasilien. Dessutom kan en svensk medborgare lagföras i Sverige för ett brott begånget i Brasilien även om gärningen inte skulle vara kriminaliserad i Brasilien. Det innebär att man i Sverige kan döma för allvarliga sexualbrott mot barn under 18 år som har begåtts utomlands. Vid dessa brott är svensk domstol inte bunden av det högsta straff som kan följa på brottet enligt lagen på gärningsorten.

Det finns inga lagar mot homosexualitet i Brasilien. Sedan maj 2011 tillåter den brasilianska lagen samkönade partnerskap och lika rättigheter för samkönade par. Landet är relativt tolerant, men på senare år har ett flertal attacker mot homosexuella inträffat.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resande till Brasilien bör alltid iaktta ett stort mått av försiktighet, i första hand med tanke på kriminalitet. Även om de flesta turister som besöker Brasilien inte har några problem, finns det, inte minst i stora städer som Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Manaus och Belém risk för våld, överfall, väpnade rån, stölder, ficktjuvar och bilkapningar. Skulle man utsättas för något övergrepp bör man inte göra motvärn. Många kriminella bär vapen och är drogpåverkade.

Man bör inte bära dyra smycken. Ha handväskan stängd och tätt intill dig. Besök inte områden du inte känner till och rör dig inte ute nattetid annat än i auktoriserad taxi. Bär aldrig mer värdesaker än du absolut behöver och ta inte med dig viktiga personliga dokument. Enligt brasiliansk lagstiftning måste man dock alltid bära med sig någon form av identifikation. Lämna passet på hotellet och ha i stället alltid en kopia på passet med dig.

Var uppmärksam på personer som tar kontakt för att fråga efter information, särskilt på natten. Efter att det blivit mörkt bör man inte vistas ensam utomhus i okända områden och inte begagna allmänna transportmedel. Incidenter kan inträffa även på turistdestinationer som är tillsynes lugna. Våldtäkter och andra överfall på turister är ovanliga, men det har förekommit överfall mot både män och kvinnor. Vissa har involverat så kallade ”date rape” droger. Köp dina egna drinkar och håll dem under uppsikt.

Bilstölder är vanliga och fall av bilkapning inträffar. Ha bilnycklarna redo för att snabbt kunna sätta dig i bilen. Håll dörrar låsta och fönster stängda när du kör. Var särskilt uppmärksam vid trafikljus och välj gärna mittenfilen om det är möjligt. Undvik ödsliga och dåligt upplysta platser.

Bank-och kreditkortsbedrägerier är vanliga. Håll alltid koll på dina kort och använd inte en bankomat om du känner dig otrygg. Antalet rån vid bankomater ökar. En del bankomater har anti-stöld anordningar som skriver ut sedlar med rosa bläck om maskinen har manipulerats. Dessa sedlar förlorar automatiskt sitt värde. Ta alltid kvitto och kontakta genast bank eller polis om något verkar misstänkt.

Favelas
I Brasiliens kåkstäder (favelas), som finns i alla Brasiliens större städer, är fattigdomen och kriminaliteten mycket utbredd. Regeringen har i flera av Rio de Janeiros favelas skapat en särskild polisiär fredsstyrka (Unidade de Policia Pacificadora - UPP), vilket har förbättrat säkerheten i dessa områden. Dock är alla favelas fortsatt farliga att besöka, även under guidade former, då våld (ofta riktat mot poliser och tjänstemän) kan bryta ut utan förvarning. Var på din vakt och var uppmärksam på din omgivning.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Brasilien avviker från den svenska. Det är viktigt att vara aktsam och försiktig såväl till fots som när man färdas med bil. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor. Vägarna i Brasilien håller dålig standard jämfört med de svenska. Var extra uppmärksam på medtrafikanter och trafiken i allmänt.

Brasilien har nolltolerans mot att köra alkoholpåverkad. Straffskalan varierar från böter och 12 månaders körförbud till 3 års fängelse.

För att som utländsk besökare få köra bil i Brasilien krävs svenskt körkort kombinerat med ett treårigt internationellt körkort enligt 1968 års konvention. Svenska turister som kör bil med bara ett svenskt körkort riskerar att få problem. Körkort krävs för alla motorfordon, alltså även när man hyr mopeder och liknande fordon som inte kräver körkort i Sverige. För dessa gäller dessutom en 18-årsgräns.

Flyg, tåg och båt
Använd alltid väletablerade flygbolag. Det har förekommit olyckor med mindre flyg, vilka ofta är dåligt underhållna. Åk alltid till flygplatsen i god tid inför din flygresa. Trafiken i de större städerna, framförallt São Paulo, kan vara väldigt hektiskt, i synnerhet under rusningstid. Tåg- och tunnelbanenäten är begränsade. Var uppmärksam på säkerhetsförfarandet vid båtresor. Båtolyckor och rån/attacker mot enskilda båtar förekommer utmed hela brasilianska kusten och även på Amazonasfloden.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Brasilien.
Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

Inresa
I São Paulo och Rio de Janeiro måste varje resenär hämta ut sitt bagage på det vanliga bagagebandet och på egen hand föra det genom tullen, även om bagaget är incheckat till en annan destination i Brasilien, t.ex. Brasilia. I detta fall måste bagaget checkas in igen.

Elektricitet
Vanligast är 110/127 V (São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais), 220 V förekommer i resten av landet, bland annat i Brasilia. Delstaten Ceará (största stad Fortaleza) är undantaget som har 240 V. Observera att växelströmmen alltid har svängningstalet 60 Hz.

Det är inte ovanligt med kombinationsuttag som tar både platta och två runda stift. Dessa två runda stift är smalare typ än normala svenska jordade kontakter. De tvåstiftspluggar som levereras med laddare till svenska mobiltelefoner har normalt den smalare typen av stift och fungerar i vägguttag på hotellen. Pluggar för jordade svenska vägguttag fungerar inte. Läs här för mer information.

Kläder
I professionella sammanhang klär sig brasilianarna formellt. Kvinnor behöver sällan bära nylonstrumpor. På grund av värmen är det bra med kläder i bomull och andra naturmaterial. Luftkonditionering gör att det ofta är kyligt inomhus och därför är det bra med en kavaj eller tröja.

Pengar
Brasiliens valuta: real (pluralis: reais).
Brasilien har mycket utbredd användning av kreditkorten American Express, Mastercard (inkl. Eurocard) och Visa. Ofta fungerar även Diners-kort. Meddela din bank att du ska resa så att de inte blockerar ditt kort. Ibland kan det vara svårt att ta ut kontanter med svenska kontokort och då gäller det att prova sig fram i olika bankers uttagsautomater.

Kontantbetalning i annat än reais (t.ex. US-dollar- eller eurosedlar) är illegalt. För kontant valutaväxling på bank eller växelkontor rekommenderas i första hand US-dollar, men även euro fungerar bra. Växling kan ske på flygplatsen vid ankomst till de flesta delstatshuvudstäderna, t.ex. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador eller Brasilia.

Lämplig dricks för bärare på hotellen är 3–5 BRL i São Paulo och i Brasilia. Till taxichaufförer lämnas vanligen ingen dricks. På restauranger är dricks oftast inkluderad i notan (därför är beloppet på notan alltid 10 % högre än det som angivits i menyn). Därutöver förväntas inte att lämna något extra.

Språk
De flesta brasilianare har inga kunskaper i något annat språk än portugisiska. En del välutbildade har goda kunskaper i engelska och/eller spanska.

Telefon
"Svenska" GSM-telefoner (1800 MHz-bandet) fungerar på många håll i Brasilien, dock är det tyvärr inte alltid uppenbart varför vissa telefoner fungerar och andra inte. Observera att påslag av hotell eller "roamingtillägg" av svensk mobiloperatör kan förekomma.

Riktnummer används när man ringer ett samtal utanför sitt eget riktnummerområde. Detta gäller även mobiltelefoni.
Samtal inom Brasilien: slå 0 +riktnr+nr
Samtal internationellt: slå 00 +landsnr+riktnr+nr

Tid
Brasilien är ett stort land som sträcker sig över två tidszoner. Brasilia ligger i tidszon GMT/UTC -3.

Kontaktuppgifter ambassad & konsulat

Ambassaden & konsulat

Ambassadens växel
Telefontid: Måndag till torsdag 09.00-13.00 samt 15.00-17.00.
Fredag 09.00-13.00.
Telefon: + 55 (61) 3442 5200
E-post: ambassaden.brasilia@gov.se
Besökstid: 10.30-12.00, tid bokas i förväg.

Migrationsärenden (uppehålls- och arbetstillstånd; viseringar hanteras av Norges ambassad i Brasilia)
Telefontid: Måndag och onsdag 09.00-10.00
Telefon: + 55 61 3442 5203
E-post: migration.brasilia@gov.se

link textPassärenden
Telefontid: Tisdag och torsdag 09.00-10.00
Telefon: +55 61 3442 5203
E-post: pass.brasilia@gov.se
Tid för ansökan av svenska pass bokas endast via e-post

Vid allvarlig nödsituation utanför ambassadens telefontider, ring till växeln + 55 (61) 3442 5200 som kopplar dig till jourtelefonen på UD i Stockholm. Observera att detta endast gäller för svenska medborgare i nödsituation.

Ambassaden är stängd följande helgdagar 2016
1/1 Nyårsdagen
8-9/2 Karneval
28/3 Annandag Påsk
21/4 Brasilias årsdag
26/5 Corpus Christi
6/6 Sveriges nationaldag
7/9 Brasiliens nationaldag
12/10 Helgonet Nossa Sra. Aparecidas Dag
2/11 Allahelgonsdag
15/11 Republikens utropande
26/12 Annandag jul

Besök oss:
Embaixada da Suécia
Avenida das Nações Qd. 807, Lote 29
70419-900, Brasília – DF
Brasilien

Postadress
Embaixada da Suécia
Avenida das Nações Qd. 807, Lote 29
70419-900, Brasília – DF
Brasilien

Tel, fax, e-post:
Tel: +55 (61) 3442 52 00
Fax: +55 (61) 3443 11 87
E-post: ambassaden.brasilia@gov.se
migration.brasilia@gov.se
pass.brasilia@gov.se

Svenska konsulat

Belo Horizonte

Expeditionstid: måndag - fredag kl.9:00-12:00

Honorärkonsul : Patricia Matos de Azeredo

Adress: Sveriges honorärkonsulat
Rua Timbiras 2670
Bairro Santo Agosthinho - Belo Horizonte
CEP 30140-061

Postadress: Rua Timbiras 2670
Bairro Santo Agostinho
CEP 30140-061 Belo Horizonte - MG

Tel: +55 (31) 3245 5747
E-post: consuladodasueciaembh@gmail.com

Svenska konsulat

Fortaleza

Expeditionstid: måndag - fredag kl. 8:00-12:00 / kl.14:00-17:00

Honorärkonsul : Marcos Aurélio Soares de Castro
Assistent: Alydia Teixeira

Adress: Sveriges honorärkonsulat
Rua Rocha Lima 371
Joaquim Távora - Fortaleza
CEP 60135-000

Tel: +55 (85) 3242 0888
Fax: +55 (85) 3476 8091
E-post: consulado@emitrade.com.br

Svenska konsulat

Manaus

Expeditionstider: måndag - fredag kl. 8:00-12:00 / 13.00-17:00

Honorärkonsul: Gisélle Vilela Lins Maranhão

Adress: Sveriges honorärkonsulat
Av. Prof. Nilton Lins 3259
Parque Das Laranjeiras Manaus
CEP 69058-030

Tel: +55 (92) 3643 2005
Fax: +55 (92) 3643 2047
E-post: consuladodasueciaemmanaus@gmail.com

Svenska konsulat

Recife

Expeditionstid: måndag-fredag kl. 8:00-12:00

Honorärkonsul : Erik Limongi Sial

Adress: Sveriges honorärkonsulat
Rua Cardeal Arcoverde 127
Graças - Recife
CEP 52011-240

Tel: +55 (81) 3423 8805
+55 (81) 3423 5482
Fax: +55 (81) 3223 4974
E-post: eriksial.consulsuecia.recife@lsra.adv.br

Svenska konsulat

Rio de Janeiro

Telefontid: måndag - fredag kl. 9:30-11:00
Expeditionstid: måndag - fredag kl. 11:00-13:00

Honorär generalkonsul : Louise N. Anderson
Vicekonsul: Lars Bergeå

Adress: Sveriges honorär generalkonsulat
Praia do Flamengo,344 - 9 andar
CEP 22210-030
Rio de Janeiro - RJ

Tel: +55 (21) 3852 3143
E-post: contato@consuladosueciario.org.br

Svenska konsulat

Salvador

Expeditionstid: måndag-fredag kl. 8:00-12:00 och 14:00-18:00

Honorärkonsul : Nilo Augusto Moraes Coelho Filho

Adress: Sveriges honorärkonsulat
Avenida Mario Leal Ferreira 500
Brotas – Salvador
CEP 40285-600

Tel: +55 (71) 3380 4001
E-post: nilo@sanave.com

Svenska konsulat

São Paulo

Telefontid: måndag - fredag kl. 9:00-10:30
Expeditionstid: måndag - fredag kl. 10:30-12:30

Honorär generalkonsul : Renato Pacheco Neto
Konsulär handläggare : Peter Johansson

Adress: Sveriges honorär generalkonsulat
Alameda Franca 1050, 3º andar, conjunto 32
Jardim Paulista - São Paulo
CEP 01422-001

Tel: +55 (11) 5506 9994
Fax: +55 (11) 5507 4371
Website: http://www.consuladosueciasp.org.br/
E-post: contato@consuladosueciasp.org.br